Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/0107/2021

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a Informací pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 č.j.: MSMT-34536/2020-2 a Opatření obecné povahy č.j.:MSMT-43073/2020-3 a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

A. Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • Hotelnictví
 • Obchodní akademie
 • Podnikání (denní i dálková forma)

V 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se

a) jednotná přijímací zkouška nekoná
b) školní přijímací zkouška koná z českého jazyka a literatury a matematiky:

1. kolo - první termín konání školní přijímací zkoušky: 14. dubna 2021
2. kolo - druhý termín konání školní přijímací zkoušky: 15. dubna 2021

Náhradní termín školní přijímací zkoušky: 29.dubna 2021

Pokud je počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, může ředitelka školy rozhodnout, že se školní přijímací zkouška nekoná. O jejich nekonání rozhodne do 8. března 2021, tuto informaci zveřejní na internetových stránkách školy a nejpozději do 19. března 2021 ji sdělí uchazečům o vzdělávání.

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení.

U oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví musí být přihlášky potvrzené do lékaře.

pdfRozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

B. Obory vzdělání s výučním listem

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Zemědělec-farmář
 • Opravář zemědělských strojů
 • Kuchař-číšník
 • Stravovací a ubytovací služby

1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu: 22. dubna 2021

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H musí být přihlášky potvrzené od lékaře.

U oboru vzdělání s výučním listem skupiny E (Stravovací a ubytovací služby) musí být přílohou přihlášky doporučení poradenského zařízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení.

Přihlášku je studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání do 1. března 2021 na předepsaném tiskopisu.

U osob, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola (na základě § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky) u těchtu uchazečů pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení KapacitaPočet tříd
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  60 žáků 2
Obchodní akademie
(Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
63-41-M/02  denní  4 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  60 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  dálková  3 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  15 žáků 0,5
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 40 žáků 1,5
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 30 žáků 1
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 10 žáků 0,5

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M:

 • Hotelnictví
 • Obchodní akademie

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L (pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem skupiny H):

 • Podnikání – denní forma
 • Podnikání – dálková forma

Obory vzdělání s výučním listem skupiny H:

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář)
 • Zemědělec – farmář
 • Opravář zemědělských strojů
 • Kuchař - číšník

Obory vzdělání s výučním listem skupiny E:

 • Stravovací a ubytovací služby

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona).

Ve Velkém Meziříčí 25. 1. 2021

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise

Schváleno ředitelkou školy dne 27. 1. 2021.

Mgr. Marie Paľovová
ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:

pdfPřijímací řízení pro školní rok 2021/2022

pdfPřihláška na denní studium

pdfPřihláška na nástavbové studium

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru