Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21 probíhá od 1. 9. 2020 formou přestupu.

Věnujte prosím nejprve pozornost informacím k ochraně Vašeho zdraví během přijímacího řízení a nezapomeňte si stáhnout, předem vyplnit a před vstupem do budovy naší školy odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/37/2020

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu:

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou – Hotelnictví a Obchodní akademie a Podnikání
  1. kolo - řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky - 8. června 2020
  náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky - 23. června 2020
 • pro obory vzdělání s výučním listem - skupiny H - 17. dubna 2020

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů se koná jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené v prvním pořadí.

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitelka školy nejpozději 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, tj. nejpozději v pondělí 25. května 2020 a 9. června 2020 pro náhradní termín zkoušky. Součástí pozvánky budou zároveň i organizační pokyny k Ochraně zdraví související s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Nejpozději 16. června 2020 ředitelka školy vyvěsí na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem.

Termín pro odevzdání zápisových lístků pro obor Hotelnictví a zároveň osobních dotazníků pro obor Podnikání je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června 2020.

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H a u oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví musí být přihlášky potvrzené od lékaře.

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení KapacitaPočet tříd
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  60 žáků 2
Obchodní akademie
(Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
63-41-M/02  denní  4 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  dálková  3 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  15 žáků 0,5
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 40 žáků 1,5
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 30 žáků 1
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 10 žáků 0,5

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M:

 • Hotelnictví
 • Obchodní akademie

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L (pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem skupiny H):

 • Podnikání – denní forma
 • Podnikání – dálková forma

Obory vzdělání s výučním listem skupiny H:

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář)
 • Zemědělec – farmář
 • Opravář zemědělských strojů
 • Kuchař - číšník

Obory vzdělání s výučním listem skupiny E:

 • Stravovací a ubytovací služby

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona). Uchazeč o nástavbové studium odevzdá do 5 pracovních dní vyplněný osobní dotazník.

Ve Velkém Meziříčí 14. 5. 2020

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise

Schváleno ředitelkou školy dne 13. 5. 2020.

Mgr. Marie Paľovová
ředitelka školy

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru