Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 5. kolo

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/0752/2021

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a Informací pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 č.j.: MSMT-34536/2020-2 a Opatření obecné povahy č.j.:MSMT-43073/2020-3 a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

5. kolo přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání se koná 16. srpna 2021.

Do všech oborů vzdělání budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Přihlášku je studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělávání s volnými místy na předepsaném tiskopisu do 12. srpna 2021.

Následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 3. kole přijímacího řízení.

U oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a u všech oborů s výučním listem skupiny H musí být přihlášky potvrzené do lékaře.

U osob, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola (na základě § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky) u těchtu uchazečů pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení Počet volných míst
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  19
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  6
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  9
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  13
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  13
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 8
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 6

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M:

 • Hotelnictví

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L (pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem skupiny H):

 • Podnikání – denní forma

Obory vzdělání s výučním listem skupiny H:

 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář)
 • Opravář zemědělských strojů
 • Kuchař - číšník

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona). Tito přijatí uchazeči odevzdají do 10 pracovních dní vyplněný Dotazník žáka.

Ve Velkém Meziříčí 19. 7. 2021

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise

Mgr. Marie Paľovová
ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:

pdfPřijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 5. kolo

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – maturitní obory

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro maturitní obor Podnikání (denní forma).

pdfObor Podnikání

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru