Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/37/2019

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

4. kolo přijímacího řízení všechny obory vzdělávání se koná 23. srpna 2019.

Přihlášky ke studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělávání s volnými místy na předepsaném tiskopisu do 21. srpna 2019.

Přijímací zkouška do oboru vzdělávání s maturitní zkouškou (v případě, že uchazeč nekonal jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení) se koná 23. srpna 2019.

Následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 3. kole přijímacího řízení.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H a u oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví musí být přihlášky potvrzené od lékaře.

Součástí přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou - Hotelnictví a Podnikání je přijímací zkouška. Pokud se uchazeč o studium účastnil jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (didaktický test z předmětu český jazyk a literatura a matematika) na jiné škole, bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech (bude tímto nahrazena zmíněná přijímací zkouška).

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení Počet volných míst
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  1
Obchodní akademie
(Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
63-41-M/02  denní  4 roky  Maturitní zkouška  0
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  5
Podnikání  64-41-L/51  dálková  3 roky  Maturitní zkouška  0
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  0
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  13
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  12
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 0
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 15
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 11
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 0

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Ředitelka školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona).

Ve Velkém Meziříčí 14. srpna 2019

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise
Schválila: Mgr. Marie Paľovová
ředitelka školy

pdfCelý dokument ke stažení

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru