Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/0107/2021

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhlášky), ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

A. Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • Hotelnictví
 • Obchodní akademie
 • Podnikání (denní i dálková forma) – nástavbové studium

V 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se vždy koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

ŘÁDNÝ TERMÍN:

1. termín konání jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2022
2. termín konání jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2022

NÁHRADNÍ TERMÍN:

1. termín konání jednotné přijímací zkoušky: 10. května 2022
2. termín konání jednotné přijímací zkoušky: 11. května 2022

U oboru Hotelnictví musí být přihláška potvrzená od lékaře (prokázání zdravotní způsobilosti uchazeče).

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání do 1. března 2022 na předepsaných tiskopisech:

pdfPřihláška - denní forma vzdělávání
pdfPřihláška - nástavbové studium

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné přijímací zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

B. Obory vzdělání s výučním listem - skupiny E a H

 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení přístroje (Výtahář)
 • Kuchař – číšník
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Opravář zemědělských strojů
 • Stravovací a ubytovací služby
 • Zemědělec – farmář

1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu: 22. dubna 2022

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H musí být přihlášky potvrzené od lékaře (prokázání zdravotní způsobilosti). U oboru vzdělání s výučním listem skupiny E (Stravovací a ubytovací služby) musí být přílohou přihlášky doporučení poradenského zařízení.

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání do 1. března 2022 na předepsaném tiskopisu:

pdfPřihláška - denní forma vzdělávání

U uchazečů, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 školského zákona a § 14 vyhlášky).

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení KapacitaPočet tříd
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  60 žáků 2
Obchodní akademie
(Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
63-41-M/02  denní  4 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  60 žáků 2
Podnikání  64-41-L/51  dálková  3 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 30 žáků 1
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  15 žáků 0,5
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 40 žáků 1,5
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 10 žáků 0,5

* Název školního vzdělávacího programu, pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M:

 • Hotelnictví
 • Obchodní akademie

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L (pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem skupiny H):

 • Podnikání – denní forma
 • Podnikání – dálková forma

Obory vzdělání s výučním listem skupiny H:

 • Elektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení přístroje (Výtahář)
 • Kuchař – číšník
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Opravář zemědělských strojů
 • Stravovací a ubytovací služby
 • Zemědělec – farmář

Obory vzdělání s výučním listem skupiny E:

 • Stravovací a ubytovací služby

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, pak se do kritérií započítá duplicitně 1. pololetí školního roku 2019/2020.

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona). Tito uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělávání odevzdáním vyplněného osobního dotazníku.

Ve Velkém Meziříčí 18. 1. 2022

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise

Schváleno ředitelkou školy dne 19. 1. 2022.

Mgr. Marie Lena Paľovová
ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:

pdfPřijímací řízení pro školní rok 2022/2023
pdfPřihláška - denní forma vzdělávání
pdfPřihláška - nástavbové studium

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru