Přijímací řízení

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/37/2019

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

4. kolo přijímacího řízení všechny obory vzdělávání se koná 23. srpna 2019.

Přihlášky ke studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělávání s volnými místy na předepsaném tiskopisu do 21. srpna 2019.

Přijímací zkouška do oboru vzdělávání s maturitní zkouškou (v případě, že uchazeč nekonal jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení) se koná 23. srpna 2019.

Následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 3. kole přijímacího řízení.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H a u oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví musí být přihlášky potvrzené od lékaře.

Součástí přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou - Hotelnictví a Podnikání je přijímací zkouška. Pokud se uchazeč o studium účastnil jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení (didaktický test z předmětu český jazyk a literatura a matematika) na jiné škole, bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech (bude tímto nahrazena zmíněná přijímací zkouška).

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení Počet volných míst
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  1
Obchodní akademie
(Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
63-41-M/02  denní  4 roky  Maturitní zkouška  0
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  5
Podnikání  64-41-L/51  dálková  3 roky  Maturitní zkouška  0
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  0
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  13
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  12
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 0
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 15
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 11
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 0

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR). Podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky škola u těchto uchazečů ověří pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

Ředitelka školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona).

Ve Velkém Meziříčí 14. srpna 2019

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise
Schválila: Mgr. Marie Paľovová
ředitelka školy

pdfCelý dokument ke stažení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/37/2019

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu:

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou – Hotelnictví a Obchodní akademie a Podnikání - denní i dálková forma
  1. kolo – první řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky  - 12. dubna 2019
  náhradní termín k prvnímu termínu konání jednotné přijímací zkoušky  - 13. května 2019
  1. kolo – druhý řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky - 15. dubna 2019
  náhradní termín k druhému termínu konání jednotné přijímací zkoušky - 14. května 2019
 • pro obory vzdělání s výučním listem skupiny E a H  - 22. dubna 2019

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H a u oboru vzdělání s maturitní zkouškou – Hotelnictví musí být přihlášky potvrzené od lékaře, u oborů vzdělání s výučním listem skupiny E musí být přílohou přihlášky doporučení poradenského zařízení.

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání do 1. března 2019 na předepsaném tiskopisu.

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení KapacitaPočet tříd
Hotelnictví
(Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí) 
65-42-M/01  denní  4 roky  Maturitní zkouška  60 žáků 2
Obchodní akademie
(Obchodní akademie Velké Meziříčí) 
63-41-M/02  denní  4 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Podnikání  64-41-L/51  dálková  3 roky  Maturitní zkouška  30 žáků 1
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  15 žáků 0,5
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(Výtahář)
26-52-H/01  denní  3 roky  Výuční list  15 žáků 0,5
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 40 žáků 1,5
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 30 žáků 1
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 10 žáků 0,3

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona).

Ve Velkém Meziříčí 21. 1. 2019

Mgr. Stanislav Svoboda
předseda přijímací komise
Schválila: Mgr. Marie Paľovová
ředitelka školy

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru