Přijímací řízení

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/0752/2021

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a Informací pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 č.j.: MSMT-34536/2020-2 a Opatření obecné povahy č.j.:MSMT-43073/2020-3 a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:

1. Základní ustanovení

4. kolo přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání se koná 4. srpna 2022.

Přihlášku ke studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělávání s volnými místy na předepsaném tiskopisu nejpozději 1. srpna 2022.

U oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a všech oborů s výučním listem skupiny H musí být přihlášky potvrzené od lékaře.

Následující kola přijímacího řízení budou stanovena dle naplněnosti oborů po 2. kole přijímacího řízení.

A. Obory vzdělání s maturitní zkouškou – skupiny M a L:

 • Hotelnictví
 • Podnikání (denní forma) – nástavbové studium

Ve 2. kole přijímacího řízení se koná školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 4. srpna 2022

V případě, že uchazeč o studium konal v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku a doloží spolu s přihláškou ke studiu „Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou," pak školní přijímací zkoušku nekoná.

U oboru Hotelnictví musí být přihláška potvrzená od lékaře (prokázání zdravotní způsobilosti uchazeče).

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči nejpozději 1. srpna 2022 na předepsaných tiskopisech:

pdfPřihláška - denní forma vzdělávání
pdfPřihláška - nástavbové studium

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku přijímací zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

B. Obory vzdělání s výučním listem – skupiny H:

 • Elektrikář
 • Kuchař – číšník
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Opravář zemědělských strojů

2. kolo přijímacího řízení se koná dne 4. srpna 2022.

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H musí být přihlášky potvrzené od lékaře (prokázání zdravotní způsobilosti).

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání nejpozději 1. srpna 2022 na předepsaném tiskopisu:

pdfPřihláška - denní forma vzdělávání

U uchazečů, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 školského zákona a § 14 vyhlášky).

2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023

Název oboru
(Název ŠVP)* 
Kód Forma Délka Způsob ukončení Počet volných míst
Podnikání 64-41-L/51  denní  2 roky  Maturitní zkouška  6
Elektrikář  26-51-H/01  denní  3 roky  Výuční list  6
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 8
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  23-68-H/01  denní  3 roky Výuční list  10
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 7

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru

3. Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M:

 • Hotelnictví

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L (pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem skupiny H):

 • Podnikání – denní forma

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, pak se do kritérií započítá duplicitně 1. pololetí školního roku 2019/2020.

4. Závěrečná ustanovení

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 zpracuje výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise.

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona). Tito uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělávání odevzdáním vyplněného osobního dotazníku.

Ve Velkém Meziříčí 18. 7. 2022

Mgr. Stanislav Svoboda, předseda přijímací komise

Schváleno ředitelkou školy dne 18. 7. 2022.

Mgr. Marie Lena Paľovová, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:

pdfPřijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení

pdfKritéria pro obor Hotelnictví
pdfKritéria pro obor Podnikání
pdfKritéria pro obory vzdělání s výučním listem skupiny H

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru