Další akce školy

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.

Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Doporučujeme, aby zákonní zástupci (popř. zletilý žák) zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Upravený rozvrh závěrečných ročníků (4. A/B, 2. P, 3. K/M/V, 3. O) v rámci přípravy na MZ, ZZ: 11. 5. – 4. 6. 2020 je umístěn na INTRANETU školy (STUDIJNÍ MATERIÁLY PRO ŽÁKY A ROZVRH HODIN).

pdfČestné prohlášení ke stažení

A. Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška),
 • dodržení odstupů 2 metry.

B. Při prvním vstupu do školy

Při prvním vstupu do školy předkládá žák (u nezletilých zákonný zástupce):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše a neodevzdá při prvním vstupu do školy, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

C. Příchod do školy

Žák dbá na to, aby:

 • před školou dodržoval odstupy 2 metry,
 • nepostával před školou, ale průběžně a plynule vcházel do budovy a třídy,
 • měl zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.

Vcházení/vycházení žáků do/z budovy školy podle oborů:

 • Kuchař-číšník: vchod nové budovy
 • Hotelnictví: recepce školy
 • Podnikání: recepce školy
 • Opravář zemědělských strojů: vchod DM
 • Výtahář: vchod DM
 • Mechanik opravář motorových vozidel: vchod DM

Žák si odkládá svršky a případně se i přezouvá ve třídě (šatna bude uzavřena).
Vstup cizích osob do školy je za zakázán. Nejsou povoleny žádné návštěvy.

D. Pohyb v budově školy

 • Žák se pohybuje po škole ve společných prostorách (chodby, WC, ŠJ) s rouškou na ústech a nosu.
 • Svůj pohyb omezí během dne na přidělenou třídu a návštěvu WC.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na její uložení.
 • Z důvodu nežádoucí kumulace více osob na jednom místě doporučujeme žákům, aby se vybavili vlastním dezinfekčním prostředkem na ruce.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka z přípravy.
 • Nedoporučuje se setkávání a zdržování žáků na chodbách.
 • Vzhledem k nežádoucí kumulaci více osob na jednom místě je třeba rozložit návštěvu WC během dne průběžně, není vhodné používání WC jen o přestávkách (návštěva toalet je žákům proto umožněna i během vyučovacích hodin).
 • Při přesunech žáků je třeba dodržovat pokud možno odstup 2 metry.
 • Na závěr každé hodiny zajistí vyučující krátké intenzivní vyvětrání učebny (5 min.).
 • Žáci odcházejí z budovy školy stejným vchodem jako při příchodu.

E. Další hygienická opatření

 • Po příchodu do třídy si žák důkladně pod tekoucí vodou umyje tekutým mýdlem ruce. Poté použije na ruce dezinfekci.
 • Při zachování odstupu 2 metry nemusí mít žáci a učitelé roušky. Při bližších kontaktů musí nosit roušky i ve třídě.
 • Každý žák sedí sám v lavici.
 • Při sejmutí roušky si ji ukládá do sáčku.
 • Po každém konzultačním bloku si žáci ve své třídě ruce umyjí nebo vydezinfikují.

F. Podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky onemocnění COVID-19 nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák nebo zaměstnanec vykazuje některý z příznaků, je třeba ho umístit do samostatné místnosti a v co nejkratší době s rouškou na ústech a nosu musí opustit budovu školy. U nezletilého žáka je třeba urychleně kontaktovat rodiče, kteří si dítě okamžitě ve škole vyzvednou. Ostatní žáky je třeba ihned přemístit do jiné místnosti. O podezření na nákazu se ihned informuje hygienická stanice.

G. Zajištění školního stravování

 • Všem strávníkům byla strava od 16. března zastavena. Pokud se žák chce od 11. května 2020 ve škole stravovat, je třeba si stravu např. elektronicky přihlásit, a to nejpozději ve čtvrtek 7. května do 10:00 hod. Toto se týká i žáků ubytovaných na DM.
 • Žáci a zaměstnanci přihlášení ke školnímu stravování dodržují běžná hygienická pravidla.
 • Ve školní jídelně se vydává snídaně, svačina, teplý oběd a studená večeře ve formě balíčků.
 • Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Při vydávání a konzumaci stravy se dodržují dvoumetrové rozestupy (strávník sedí sám u stolu).
 • Rouška se odkládá jen při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Pokrmy a balíčky vydává personál, vč. čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.
 • Platba za objednané obědy probíhá prostřednictvím inkasního účtu.

H. Zajištění ubytování na DM

 • Vstup na DM je povolen pouze ubytovaným žákům, návštěvy nejsou povoleny.
 • Při prvním vstupu na DM předkládá žák (u nezletilých zákonný zástupce):
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše a neodevzdá při prvním vstupu na DM, nebude žákovi ubytování na DM umožněno.
 • Odebrání stravy není podmínkou ubytování žáka školy na DM. Žák si stravu (oběd nebo celodenní stravování) objednává sám, např. elektronicky, jinak je strava automaticky odhlášena.
 • Každý žák je ubytován na pokoji sám (převážně na pokojích hotelového typu), návštěvy nejsou povoleny.
 • Žák musí být vybaven dostatečným množstvím vlastních roušek – minimálně dvě na den (vhodné jsou i jednorázové), které nosí ve společných prostorách. Použitou roušku odkládá do vlastního sáčku. Na DM bude vyčleněn prostor pro případnou desinfekci použitých roušek.
 • Při přesunech je vhodné dodržovat odstup 2 metry.
 • Společenské prostory (kuchyňky, klubovny, obývací pokoje,...) se nebudou používat, aby se zabránilo kumulaci osob na jednom místě.
 • Žák platí za ubytování 50,- Kč za noc. Platba probíhá v hotovosti u vychovatelky vždy na začátku týdne.

I. Pravidla pro organizaci praktického vyučování

 • Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického vyučování se aplikují stejně jako pro školu.
 • Je třeba dbát na to, aby docházelo k předávání nářadí a materiálů s možným využitím dezinfekce.

pdfČestné prohlášení ke stažení
docxSdělení rodičům v kompletním znění

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru