Informace k ukončování vzdělávání žáků posledního ročníku oboru vzdělání ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření MŠMT „Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky" č. j.: MSMT-3267/2021-1 a „Opatření obecné povahy Závěrečné zkoušky" č. j.: MSMT-3258/2021-1 ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí Mgr. Marie Lena Paľovová vydává pro ukončování vzdělávání ve školním roce 2020/2021 tyto informace:

I. Maturitní zkoušky

K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Požádá-li žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí, umožní mu ředitelka školy vykonání opravné nebo náhradní zkoušky do 31. března 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.

Ve školním roce 2020/2021 nedochází k úpravám a změnám již zveřejněných v září 2020 u:

 • maturitního seznamu literárních děl,
 • kritérií pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury,
 • témat pro ústní zkoušku z cizího jazyka,
 • způsobu konání, formy, délky a způsobu hodnocení praktické zkoušky,
 • způsobu konání, formy, délky a způsobu hodnocení obhajoby maturitní práce před zkušební komisí.

A) Obor Hotelnictví

Společná část MZ - didaktický test z českého jazyka a literatury a cizího jazyka: 24. – 26. 5. 2021
Profilová část MZ:

 • písemná práce z českého jazyka a literatury: nekoná se
 • písemná práce z cizího jazyka: nekoná se
 • obhajoba maturitní práce před zkušební komisí: 14. – 18. 6. 2021
 • ústní zkoušky: 14.–18. 6. 2021

Žák posledního ročníku oboru Hotelnictví je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (maturitní předměty a praxe), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, právo v podnikání, 2. cizí jazyk, fiktivní firma; dále pak matematika, anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce (pokud nejsou maturitním předmětem).

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 probíhá do 4. 6. 2021.

B) Obor Podnikání

Společná část MZ didaktický test z českého jazyka a literatury a cizího jazyka: 3. – 4. 5. 2021
Profilová část MZ:

 • písemná práce z českého jazyka a literatury: nekoná se
 • písemná práce z cizího jazyka: nekoná se
 • praktická zkouška – forma: písemná zkouška: 10. 6. 2021
 • ústní zkoušky: 22.–24. 6. 2021

Žák posledního ročníku oboru Podnikání je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (maturitní předměty), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, písemná a elektronická komunikace, informační technologie, základy společenských věd, psychologie, právo; dále pak matematika a anglický jazyk (pokud nejsou maturitním předmětem).

Výuka ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 probíhá do 11. 6. 2021.

Úpravy maturitní zkoušky v roce 2021 vyplývající z opatření MŠMT
„Opatření obecné povahy Maturitní zkouška" ze dne 15. 3. 2021

Na základě opatření MŠMT „Opatření obecné povahy Maturitní zkouška" č. j.: MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 dochází k další úpravě a doplnění dříve vydaných úprav maturitní zkoušky v roce 2021 a sdělení ředitelky školy k ukončování vzdělávání ve školním roce 2020/2021 ze dne 10. 2. 2021:

 • společná část maturitní zkoušky - didaktický test z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky - se koná 24.–26. 5. 2021,
 • kdo je přihlášen ke zkoušce společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu, ten se koná ve dnech 7.–9. 7. 2021 ve školách, které určí CERMAT,
 • žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ani cizího jazyka, který si zvolil ve společné části maturitní zkoušky; žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci písemně sdělí do 30. 4. 2021 ředitelce školy (prostřednictvím třídní učitelky), hodnocení se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušku nevykonal úspěšně nebo ji nekonal. Žákovi, který tuto zkoušku nevykonal úspěšně nebo ji nekonal, ale všechny povinné zkoušky vykonal úspěšně, bude vystaveno vysvědčení o maturitní zkoušce,
 • termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl a termín pro podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje do 30. 4. 2021,
 • termín pro odevzdání maturitní práce v jarním zkušebním období 2021 se prodlužuje do 23. 4. 2021,
 • přihlášku k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2021 odevzdá žák ředitelce školy do 23. 7. 2021 (společná část MZ), resp. do 30. 7. 2021 (profilová část MZ),
 • vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům maturitních ročníků vydáno 21. 5. 2021 (zápis klasifikace do 14. 5. 2021).

Další informace k úpravě maturitní a závěrečné zkoušky v roce 2021, které vyplývají z vydaných „Opatření obecné povahy" MŠMT, sdělí zástupce ředitelky školy a třídní učitelky.

Ve Velkém Meziříčí dne 18. 3. 2021

Úpravy maturitní zkoušky v roce 2021 vyplývající z opatření MŠMT
„Opatření obecné povahy Maturitní zkouška - dodatek" ze dne 28. 4. 2021

Na základě opatření MŠMT „Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky - dodatek" č. j.: MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. 4. 2021 dochází k další úpravě a doplnění dříve vydaných úprav maturitní zkoušky v roce 2021 a sdělení ředitelky školy k ukončování vzdělávání ve školním roce 2020/2021 ze dne 10. 2. 2021:

 • osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena. Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, .... se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktických testů společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky, počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou,
 • osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního období 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu,
 • navýšení počtu opravných zkoušek společné části konaných formou didaktických testů se týká jak prvomaturantů, kteří byli žáky školy ve školním roce 2020/2021, tak i ostatních osob, které se k vykonání zkoušek přihlásily do 1. prosince 2020. Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro vykonání didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny, ostatním osobám se navyšuje počet opravných termínů o jeden,
 • ten, kdo je omluven z konání společné části maturitní zkoušky v řádném termínu, může v mimořádném termínu konat náhradní povinné a nepovinné zkoušky formou didaktických testů, důvodem omluvy nemusí být jen onemocnění Covid-19 či nařízená karanténa,
 • ten, kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném termínu pouze opravné povinné zkoušky, toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu přihlásí pro podzimní zkušební období 2021,
 • počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou,
 • didaktické testy v mimořádném termínu může konat:
  • každý, kdo podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021,
  • kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvil nebo vykonal didaktický test neúspěšně v řádném termínu,
  • k mimořádnému termínu se osoba oprávněná konat didaktický test v mimořádném termínu nepřihlašuje, je přihlášena automaticky,
 • didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na spádových školách,
 • mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7. července do 9. července 2021:
  • středa 7. července – matematika, anglický jazyk,
  • čtvrtek 8. července – český jazyk a literatura,
  • pátek 9. července – matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk.
 • Ve Velkém Meziříčí dne 30. 4. 2021


  II. Závěrečné zkoušky

  K závěrečné zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.

  Požádá-li žák, který neprospěl nebo nebyl hodnocen v 1. pololetí, umožní mu ředitelka školy vykonání opravné nebo náhradní zkoušky do 31. května 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 31. května 2021, může konat závěrečnou zkoušku v řádném termínu v červnu 2021. Pokud žák prospěl za 1. pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

  Závěrečné zkoušky se budou skládat ve školním roce 2020/2021 pouze ze dvou dílčích zkoušek.

  A) Obor Kuchař–číšník

  Písemná zkouška: nekoná se
  Praktická zkouška: 22.–28. 6. 2021
  Ústní zkouška: 21. 6. 2021

  Žák posledního ročníku oboru Kuchař-číšník je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

  Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, občanská výchova, německý jazyk, český jazyk a literatura, matematika.

  Výuka ve 2. pololetí školního roku 2021 probíhá do 11. 6. 2021.

  B) Obor Elektrikář

  Písemná zkouška: nekoná se
  Praktická zkouška: 7.–8. 6. 2021
  Ústní zkouška: 16. 6. 2021

  Žák posledního ročníku oboru Elektrikář je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

  Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, občanská výchova, anglický jazyk, český jazyk a literatura, matematika.

  Výuka ve 2. pololetí školního roku 2021 probíhá do 4. 6. 2021.

  C) Obor Opravář zemědělských strojů

  Písemná zkouška: nekoná se
  Praktická zkouška: 7.–11. 6. 2021
  Ústní zkouška: 18. 6. 2021

  Žák posledního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů je ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů (předměty související se závěrečnou zkouškou a praktické vyučování), ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

  Žáci nebudou ve druhém pololetí vzděláváni z předmětů: tělesná výchova, občanská výchova, anglický jazyk, český jazyk a literatura, matematika.

  Výuka ve 2. pololetí školního roku 2021 probíhá do 4. 6. 2021

  Ke stažení

  pdfOpatření MŠMT - maturitní zkoušky 2021
  pdfOpatření MŠMT - závěrečné zkoušky 2021
  pdfMaturitní a závěrečné zkoušky - hlavní body úprav
  pdfDalší úpravy maturitní zkoušky v roce 2021

  pdfZávěrečné zkoušky v roce 2021
  pdfMaturitní zkoušky - dodatek
  pdfÚpravy maturitní zkoušky v roce 2021 vyplývající z opatření MŠMT „Opatření obecné povahy Maturitní zkouška“ ze dne 15. 3. 2021
  pdfPřehled změn v modelu maturitní zkoušky 2021 v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT
  pdfMaturitní zkoušky - testování Ag testy


  Mgr. Marie Lena Paľovová
  ředitelka

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru