Učíme se ze života pro život

IKAP - videa

Projekt - Světlá

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Projekt s vizí otevřené školy nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se měli dozvědět více o možnostech realizace zajímavější a přitažlivější výuky.

Akivity projektu

 • KA 1 – Řízení projektu
 • KA 2 – Budování kapacit
 • KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny
 • KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky
 • KA 5 – Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství v Kraji Vysočina
 • KA 6 – Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje Vysočina

KA 2 - Budování kapacit

 • vzdělávání odborné části realizačního týmu
 • výběr vhodných inovativních metodických a pracovních listů do portfolií nástrojů

KA 3 - Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny

Zapojení ředitele či jiného vedoucího pracovníka školy do procesu zavádění změn na škole směrem k aktivizující výuce a podpoře přenosu kompetencí (formou pedagogického leadershipu)

 • pravidelné setkávání na principu komunit vzájemného učení, výměna zkušeností
 • 4 setkání pro každého zapojeného pracovníka
 • možnost intervizních schůzek přímo na zapojených školách k vykomunikování vlastního projektu změny (plánovaný průběh zavádění změn)
 • možnost organizace kolegiálních hospitací

KA 4 - Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky

Podpora zapojených pedagogů při využití vybraných aktivizačních a transferových nástrojů přímo ve výuce na partnerských základních a středních školách. Vybrané aktivizační/transferové nástroje (v podobě metodických a pracovních listů) z připravených portfolií mohou pedagogové využít k rozvoji níže uvedených oblastí.

Aktivizační nástroje

 • Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)
 • Kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení kariéry žáků)

Transferové nástroje

 • Jazykové kompetence v nejazykových předmětech
 • ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC
 • Čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ
 • Matematická gramotnost mimo výuku M

Pedagogové ze zapojené školy se budou setkávat v rámci komunit vzájemného učení za účelem vzájemné výměny zkušeností se zaváděním inovativních nástrojů do výuky, sdílení a vzájemné podpory při řešení obdobných problémů v rámci aktivizující výuky a přenosu kompetencí mimo oborové předměty. Zúčastnit se mohou také tzv. „letních škol" - vícedenního vzdělávacího pobytu, kde mohou sdílet a vyměňovat zkušenosti s plánováním využití aktivizačních a transferových nástrojů ve výuce a následně vyhodnotit průběh této inovativní výuky i s pedagogy z ostatních zapojených škol.

Současně plánované projektové aktivity přispějí k větší otevřenosti základních a středních škol Kraje Vysočina zejména směrem k rodičovské veřejnosti a zřizovateli prostřednictvím zveřejňování záznamů z výuky na webu školy. Dále dojde ke zhodnocení úrovně rozvoje kompetencí a gramotností žáků 2. stupně zapojených ZŠ a SŠ a k evaluaci reálné výuky.

KA 5 - Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství v Kraji Vysočina

V Kraji Vysočina bude v rámci projektu ustaven Regionální integrovaný podpůrný systém kariérového poradenství (RIPS KP)

 • zasíťování zástupců ZŠ a SŠ, zaměstnavatelů a externích poskytovatelů služeb KP a soukromých komerčních i neziskových poradenských institucí, optimalizace vzájemné spolupráce a komunikace
 • evaluace průběhu zavádění aktivizačních nástrojů v oblasti KP na zapojených ZŠ a SŠ
 • vzájemná výměna zkušeností z využití aktivizačních nástrojů KP a vzdělávání
 • zpracování příručky pro školy „Jak efektivně využívat nástroje KP v rámci počátečního vzdělávání" – součástí bude uvedení konkrétních případů dobré praxe

Hlavním smyslem RIPS KP je úzké provázání služeb KP se systematickým kariérovým vzděláváním žáků na ZŠ a SŠ.

KA 6 - Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje Vysočina

V rámci této aktivity bude vytvořen krajský koncepční plán podpory škol v plném rozvoji potenciálu každého žáka a specifikována opatření k nastavení spravedlivého přístupu a zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání dětí a žáků.

 • spolupráce s projektem Krajský akční plán (KAP) - nově bude zřízena Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • zhodnocení dosažené míry inkluze ve vzdělávání v Kraji Vysočina
 • naplánování konkrétních, postupných, reálných kroků k zlepšení podmínek pro zajištění kvalitního společného vzdělávání pro každého žáka v každé škole v Kraji Vysočina v horizontu následujících 2 let
 • monitoring implementace koncepčního plánu (naplňování naplánovaných kroků)

IKAP - videa

290 FIF 4 B 2 A PIK 306 PSP 2 A 2 T JAZ 328 CHE 2 M, 2 V T
2 3 4
385 OBV 3 KMO A PIK 419 MMH 4 B A PIK 596 ICT 1 P 2 T JAZ
5 6 7
849 UCE 1 P 2 T ICT 836 UCE 3 B T PIK 981 FYZ 1 K T
8 10 9
 079 OBV 3 KMO T ČG
1

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
 • Daně pro lidi
 • Hotelu International Brno

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru