Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání osobních údajů se nevztahuje oznamovací (registrační) povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů, škola má podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů povinnost zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem, byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách: www.svetlavm.cz.

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
1.

Kvůli správci
Nutné k plnění povinnosti stanovené zvláštním zákonem (zákony, ze kterých vyplývají povinnosti)
Personální a mzdová agenda zaměstnanců (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, odvody sociálního a zdravotního pojištění, dále pro účely důchodového zabezpečení, ročního zúčtování daně a evidenčních listů důchodového pojištění, statistické účely, pro účely čerpání ze sociálního fondu, při vysílání na preventivní lékařské prohlídky a likvidaci pracovních úrazů) dle:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné

zdravotní pojištění
Kvůli subjektu údajů
Uchazeči o práci

 •  adresní a identifikační údaje
 • popisné údaje
 • údaje o jiné osobě
 zaměstnanci
 •  správce osobních údajů
 • zdravotní pojišťovny
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 45 let po ukončení pracovního poměru
2.  Dokumentace žáků
a) osobní dokumentace žáků,
b) dotazníky žáků,
c) údaje o žácích z pedagogicko-psychologické poradny,
vedená na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů
 • popisné údaje
 • údaje o jiné osobě
 •  žáci školy
 • správce osobních údajů
 • Ústav pro informace ve vzdělávání
 • Správa sociálního zabezpečení
školní matrika - 45 let
osobní spisy žáků - 20 let
třídní knihy - 10 let
kniha úrazů – 5 let
Záznamy o úrazu – 10 let
 3.  Kniha úrazů a Záznamy o úrazu dle zákonů:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • identifikační údaje
 •  žáci
 • zaměstnanci
 • správce osobních údajů
 • rodiče - zákonní zástupci žáků
 • stanovené orgány a instituce (dle okolností - Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát, Česká školní inspekce, oblastní inspektorát práce)
 Kniha úrazů - 5 let
Záznamy o úrazu - 10 let
4. Projekty – evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013
 • dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem
 •  zaměstnanci
 • podpořené osoby
 • správce osobních údajů
 • řídící orgán projektu
dle požadavků řídícího orgánu
5. Ubytování na domově mládeže – ubytování žáků školy, ubytování žáků jiných škol
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů
 • popisné údaje
 • údaje o jiné osobě
 • žáci
 • zákonní zástupci
 • správce osobních údajů
přihlášky 5 roků, osobní spisy 20 roků
6. Evidence strávníků jídelny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • adresní a identifikační údaje
 • žáci
 • zaměstnanci
 • cizí strávníci
 • správce osobních údajů
1 rok po skončení školního roku

Partneři školy

 • VÝTAHY, s.r.o.
 • Jelínkova vila
 • U Bílého koníčka
 • Hotel Pod Zámkem
 • Město Velké Meziříčí
 • Hotel Gustav Mahler
 • Premier Hotel International Brno
 • Bohemia Sekt
 • EA Business Hotel Jihlava
 • Restaurace a kavárna Jupiter
 • Restaurant Panorama
 • Hotel Skalský dvůr
 • Restaurace Nový Svit
 • Restaurant Formanka
 • Restaurace U Šidlů
 • Hotel U Raušů
 • AGADOS, spol. s r.o.
 • PAL, spol. s r.o.
 • Renova - Malec & Kadlec s. r. o.
 • Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Fond Vysočiny

Chci být v obraze

Díky našemu newsletteru víš o tom, co se u nás děje :)

Nahoru