Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Č.j.: HŠaSOŠŘVM/0098/2023

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhlášky), ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci  přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád:


1. Základní ustanovení

4. kolo přijímacího řízení pro všechny obory vzdělávání s volnými místy se koná 14. srpna 2023.

Přihlášku ke studiu odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělávání na předepsaném tiskopisu nejpozději 31. července 2023.

U oborů vzdělání skupiny M s maturitní zkouškou Hotelnictví a Dopravní prostředky a všech oborů s výučním listem skupiny H musí být přihlášky potvrzené od lékaře.

Následující kola přijímacího řízení budou stanovena dle naplněnosti oborů po 3. kole přijímacího řízení.

A. Obory vzdělání s maturitní zkouškou – skupiny M a L:

 • Dopravní prostředky
 • Hotelnictví
 • Podnikání (denní forma) – nástavbové studium

Ve 3. kole přijímacího řízení se vždy koná školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: 14. srpna 2023

V případě, že uchazeč o studium konal v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku a doloží spolu s přihláškou ke studiu „Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou“, pak školní přijímací zkoušku nekoná.

U oboru Hotelnictví a Dopravní prostředky musí být přihláška potvrzená od lékaře (prokázání zdravotní způsobilosti uchazeče).

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči nejpozději 31. července 2023 na předepsaných tiskopisech:

Přihláška - denní forma vzdělávání

Přihláška - nástavbové studium

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Uchazeč, resp. zákonný zástupce uchazeče, může požádat o zadání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné přijímací zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.


B. Obory vzdělání s výučním listem – skupiny H:

 • Elektrikář
 • Kuchař-číšník
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Opravář zemědělských strojů

3. kolo přijímacího řízení se koná v termínu: 14. srpna 2023.

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny H musí být přihlášky potvrzené od lékaře (prokázání zdravotní způsobilosti).

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání nejpozději 31. července 2023 na předepsaném tiskopisu:

Přihláška - denní forma vzdělávání

U uchazečů, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 školského zákona a § 14 vyhlášky).


2. Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2023/2024

Název oboru
(Název ŠVP)*
KódFormaDélkaZpůsob ukončeníPočet volných míst
Dopravní prostředky23-45-M/01denní4 rokyMaturitní zkouška10
Hotelnictví65-42-M/01denní4 rokyMaturitní zkouška10
Elektrikář26-51-H/01denní3 rokyVýuční list4
Kuchař-číšník65-51-H/01denní3 rokyVýuční list6
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)23-68-H/01denní3 rokyVýuční list7
Opravář zemědělských strojů41-55-H/01denní3 rokyVýuční list4


3. Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M:

 • Dopravní prostředky
 • Hotelnictví

Obory vzdělání s výučním listem skupiny H:

 • Elektrikář
 • Kuchař-číšník
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
 • Opravář zemědělských strojů

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, pak se do kritérií započítá duplicitně 1. pololetí školního roku 2019/2020.


4. Závěrečná ustanovení

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů:
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a odst. 1 školského zákona). Tito uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělávání odevzdáním vyplněného osobního dotazníku.

Mgr. Marie Lena Paľovová
ředitelka školy

Dokumenty ke stažení:

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Kritéria přijímacího řízení:

Kritéria pro obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M

Kritéria pro obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny H