SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí

Sídlo spolku: U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí

Spolek je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizací sdružující rodiče a další zákonné zástupce a přátele školy, kteří se zajímají o výchovu a výuku na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí.

Spolek je registrovaný u Krajského soudu v Brně.

Cílem spolku je:
a) respektování práv, potřeb a zájmů žáků,
b) komunikace rodičů a zákonných zástupců žáků s vedením školy a spolupráce s ním,
c) vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a pedagogickými pracovníky,
d) vytváření zdrojů pro mimoškolní činnost žáků,
e) podpora účasti žáků na soutěžích.


Členství

Členem se stává každý rodič žáka školy nebo jeho zákonný zástupce. Členem se stává i zástupce školy zvolený Radou rodičů.

1. Člen má právo zejména:
a) aktivně se podílet na činnosti spolku,
b) být informován o činnosti spolku, vyjadřovat své názory, podávat návrhy, připomínky a náměty k jeho činnosti,
c) účastnit se členského shromáždění, volit do orgánů spolku, obracet se na orgány spolku se žádostmi, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení,
d) být navrhován a volen do orgánů spolku.

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) prosazovat cíle spolku a podle možností se aktivně podílet na jeho činnosti,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit příspěvky stanovené vždy na celý kalendářní rok (o výši příspěvku rozhoduje Rada rodičů),
e) slušným chováním reprezentovat spolek před veřejností.


Orgány spolku

a) členské shromáždění nazývané Rada rodičů,
b) Výbor spolku.


Členské shromáždění nazývané Rada rodičů

1. Členské shromáždění nazývané Rada rodičů je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členské shromáždění nazývané Rada rodičů tvoří zástupci rodičů nebo zákonných zástupců ze všech tříd školy a zvolení zástupci pedagogických pracovníků.
3. Členské shromáždění nazývané Rada rodičů se schází 2x ročně. Výbor svolává Radu rodičů v podzimním a jarním období v době, kdy se na škole konají schůzky rodičů v jednotlivých třídách.


Výbor spolku

1. Výbor je výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá členskému shromáždění nazývanému Rada rodičů.
2. Výbor spolku má tři členy, předsedu, jednatele a pokladníka.

Výbor zejména:
a) svolává zasedání členského shromáždění nazývaného Rada rodičů,
b) zpracovává podklady pro rozhodnutí členského shromáždění nazývané Rada rodičů,
c) informuje členské shromáždění o své činnosti.


Majetek a hospodaření spolku

1. Majetek tvoří finanční prostředky (příspěvky rodičů).
2. Prostředky jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely, které odpovídají uvedeným cílům spolku.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členským shromážděním nazývaným Rada rodičů.

předseda: Alena Vitešníková
jednatel: Mgr. Jana Havelková
pokladník: Radovan Bibr


Ke stažení:

Usnesení o registraci

Žádost o příspěvek ze SRPŠ

Čerpání prostředků 2022/2023

Rozpočet/plán 2023/2024

Čerpání prostředků 2023/2024