Národní plán obnovy - doučování

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Program primárně určen žákům ohroženým školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (nedostatečná podpora v rodině, špatné materiální zázemí pro účast na výuce, speciální vzdělávací potřeby,...), a kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Doučování žáků škol - projekt

KRITÉRIA VÝBĚRU ŽÁKŮ

 • Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti)
 • Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání
 • Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný" na konci školního roku 2020/2021 a/nebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022
 • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání
 • Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání
 • Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání
 • Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA

 • Žák z nízkopříjmové rodiny, např.: o příjemce podpory „Obědy pro děti", či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy o bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu) o neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.)
 • Žák v některém z „přechodových" ročníků (první nebo poslední ročník SŠ)


ÚČEL VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Finanční prostředky je škola oprávněna použít výhradně na úhradu ostatních osobních nákladů (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) za vykonanou práci související s činnostmi školy vedoucími k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Takto podpoření žáci mohou být flexibilně vybráni školou.


KONKRÉTNÍ UZNATELNÉ ČINNOSTI

 • Individuální doučování žáků školy
 • Skupinové doučování žáků školy