Historie školy

Rok 2014: sloučení škol

Na základě rozhodnutí Kraje Vysočina dochází k 1. 7. 2014 ke sloučení škol:

  • Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
  • Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

Ke stejnému datu dochází ke změně názvu přejímající školy, kterou je Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, na: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.


Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Ředitelky a ředitelé škol Světlá v letech 1901–2023

Marie Nahodilová1901–1903Všechny školy a kurzy v této době
Zdenka Wiedermanová1903–1904Všechny školy a kurzy v této době
Karel Kálal1904–1906Všechny školy a kurzy v této době
Ida Hansová1906–1908Všechny školy a kurzy v této době

Od roku 1908 se ředitelské funkce dělí na jednotlivé školy nebo skupiny škol. U některých škol je zavedena funkce správcovská.

František Fara1909–1913Škola průmyslová, hospodyňská, odborné kurzy
Ida Hansová1910–1919Obchodní škola
Karel Farský1913 –1914Škola průmyslová, hospodyňská, odborné kurzy
Boleslav Dolejšek1914–1916Škola průmyslová, hospodyňská, odborné kurzy
JUDr. Adam Píčman1916–1917Škola průmyslová, hospodyňská, odborné kurzy
Josef Krča1917–1919Škola průmyslová, hospodyňská, odborné kurzy
Josef Pavelka1919–1920Škola průmyslová, hospodyňská, odborné kurzy
JUDr. Adam Píčman1919–1920Obchodní škola
Metoděj Kubíček1920–1939Školy a kurzy mimo pokračovacích – státní ředitel
-1941–1947Ředitelské místo neobsazeno, ustanoveni zatímní správcové
Marie Lormanová1947–1952Pro všechny obory v tomto období vyučované
Mgr. Rudolf Procházka1952–1974Pro všechny obory v tomto období vyučované
JUDr. Vladimír Veleba1974–1991Pro všechny obory v tomto období vyučované
Mgr. Jiří Láznička1991–1992Pro všechny obory v tomto období vyučované
Ing. Marie Tománková1992–2011Pro všechny obory v tomto období vyučované
Mgr. Marie Lena Paľovová2011 – dosudPro všechny obory v tomto období vyučované

Od 1. 7. 2014 Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí


Správkyně a správcové škol Světlá v letech 1908–1947

Ida Hansová1908–1909Průmyslová a obchodní škola
Ida Hansová1909–1910Obchodní škola
Anna Kaplanová1908–1920Selská hospodyňská škola
František Fara1909–1913Škola pokračovací pro učednice
JUDr. Adam Píčman1908–1917Škola zahradnická
Metoděj Kubíček1921–1939Pokračovací škola pro učednice oděvnictví
PhDr. Bohuslav Roztočil1941Ústav pro vzdělání učitelek domácích nauk
Jaromír Jedlička1941–1943Ústav pro vzdělání učitelek domácích nauk
PhDr. Rostislav Slavotínek1943–1947Ústav pro vzdělání učitelek domácích nauk
Jarmila Stehlíková1941–1947Veřejná odborná škola pro ženská povolání


Historie školy

Sv-00Světlá byla založena v roce 1901 jako odborná škola pro ženská povolání. Název školy byl vyjádřením úcty ke spisovatelce Karolíně Světlé, která bojovala v minulém století za emancipaci žen.

V roce 1923 byla postavena první budova Světlé. V roce 1928 se uskutečnila rozsáhlá přestavba se 14 třídami, třemi kuchyněmi a dvoranou.

V roce 1928 byly na Světlé zahájeny vyučovací hodiny v oborech pro vzdělávání učitelek domácích nauk.

Ve školním roce 1938/1939 bylo na Světlé zapsáno 548 žákyň z celé republiky a 16 z ciziny.

Sv-14Po 2. světové válce se mění orientace školy. Vyučování se zaměřuje na veřejné stravování.

Na konci 40. let se mění název na Vyšší školu výživy a brzy na to vzniká Škola společného stravování. Dochází ještě k jedné změně. Na škole původně výhradně dívčí se ve školním roce 1950/1951 objevují první chlapci.

Pohled na historii školy naznačuje, že jsme školou s dlouholetou tradicí. Během několika desítek let vychovala Světlá velký počet vzdělaných a po odborné stránce dokonale připravených absolventů, z nichž mnozí se úspěšně uplatnili a uplatňují ve své profesi.

Od roku 1996 přechází škola na čtyřletý studijní obor Hotelnictví a turismus. Vedle teoretických a praktických odborných předmětů, předmětů všeobecně vzdělávacích je značná pozornost věnována výuce 2–3 cizích jazyků. Studium je zakončeno zkouškou s možností pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole. Škola zajišťuje v dostatečné míře studentům tříměsíční zahraniční praxi ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku a na Slovensku, měsíční zahraniční stáže v Německu, Rakousku.

Po sloučení škol v roce 2014, kdy teoretická výuka a praktická výuka gastronomických oborů probíhá již jen v budově „Světlé“, se rozšiřuje nabídka studijních a učebních oborů, gastronomického a technického zaměření.

K tradičnímu maturitnímu oboru Hotelnictví přistupuje učební obor Kuchař–číšník. Vedle těchto gastronomických oborů škola nabízí studium technických učebních oborů: Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Vyučení žáci si mohou doplnit vzdělání studiem maturitního nástavbového oboru Podnikání.

V roce 2023 byla oborová nabídka rozšířena o dva maturitní obory: Dopravní prostředky a Mechanizace a služby.


Hotelová škola Světlá, Velké Meziříčí - 100 let ve svém

Dne 8. září t. r. bude o desáté hodině dopoledne v aule nové budovy "Světlé" konána oslava nejradostnějšího dne v dějinách škol a pensionátu "Světlé". Splnila se jí dávná touha po vlastním krovu, neboť v ten šťastný den bude v krásných, světlaplných budovách jejich zahájen školní rok škol "Světlé" s dvěma sty Světluškami jak z milého krásného města našeho, tak z dálných krajů naší vlasti s nadšeným sborem učitelským...

Ředitelství škol    "Světlá" Školský spolek "Světlá"

Sv-11Ano, byla to tehdy velká událost. "Světlá" se dočkala v roce 1923 vlastní budovy, 22 let po svém založení. Konečně byla ve svém!

Říkává-li dr. Adam Píčman, organizátor Světlé, že nad kolébkou i životem ústavu svítí jasná, velká hvězda štěstí, je to ona dobrá myšlenka, hledající výraz za šlechetným, věčným cílem. Slavnost otevření "Nové Světlé" konala se 8. září 1923 dopoledne ve dvorance této hlavní budovy...Na přední stěně dvoranky, vyzdobené květinami, byl obraz paní Růženy Píčmanové, která za svého pobytu ve zdejším městě žila a pracovala jen pro Světlou...Nové budovy pro Světlou jsou tři; prostřed je velká budova, podobná zámku; vpravo je dům v jednom poschodí, vlevo velký pavilon s přístavbou, v němž je nemocnice pro churavé chovanky. Kolem ústavu je na 60 měřic vlastních pozemků...

Mnoho stránek ve školní kronice je věnováno budování "Nové Světlé", budovy, která odstranila mnohaleté provizorium. A začátky byly více než skromné. První školní rok 1901/1902 byl zahájen v jedné propůjčené učebně na náměstí, v bývalé dívčí obecné škole. Poté městská rada bezplatně propůjčila "Světlé" celou budovu, která se pak stala na dalších dvacet let její hlavní budovou. Zalistujme ve vzpomínkách JUDr. Adama Píčmana z roku 1911:

V té době byla zrušena chlapecká měšťanská škola. Do uprázdněných po ní místností byly z budovy obecné dívčí školy přestěhovány všecky třídy a prázdná budova měla se pronajmouti eráru pro berní úřad. Ale myšlénka škol Světlé pensionátu vlichotila se již v duši inteligence města. Já o ní všude kázal, maloval každému krásný obraz budoucí "Světlé" a tak se stalo, že k návrhu městské rady obecní zastupitelstvo ve svém sezení ze dne 2. dubna 1902 se jednohlasně usneslo, že k umístění škol "Světlé" a pensionátu s nimi spojeného propůjčuje Dámskému Odboru Národní Jednoty dvoupatrovou budovu národní školy se zahradou na náměstí a to v uznání důležitosti této. Kdyby psala se městská kronika a škoda, že se nepíše, mělo by se jako jeden z nejkrásnějších a nejzasloužilejších činů toto usnešení zlatým písmem do ní zapsati. Jiná města dala mnohokrát, třeba stokrát více na ženské školství, ale naše město opravdu více dáti nemohlo, nežli dalo. A přece jen toto usnešení města položilo základ k rozvoji školy, která dnes s radostí nejčistší může o sobě tvrditi, že slouží poctivě a silně nejen dobru města, ale i milého národa českého. Ach, my se objali, když nám starosta Vladimír Čech přinesl dekret o tomto usnešení a přikročili jsme k práci. Šli jsme do té budovy. Dnes nám připadá nepatrná, skrovná a těsná, ale tenkráte jsme v ní viděli palác... Kdo nepokračuje, jde vzad. Dosažené úspěchy tak krásné nejsou ještě dovršeny. Jsme teprve na poloviční cestě k úplnému zabezpečení budoucnosti "Světlé". Ústav je doposud na podruží na cizích lavicích, rozestrkán asi v šesti domech. Platíme ročně skoro šest tisíc nájmu, všecky místnosti jsou nám těsny, nemůžeme se více rozšiřovati; nemůžeme zařizovati třídy pobočné, nemůžeme přijmout více chovanek do pensionátu. Na více nedá se již pro školu v městě najmout. V několika letech dojdou nájmy a pád školy byl by zpečetěn, kdyby se neobnovily, a obnovení není zabezpečeno. Je to hrozná nejistota, z které se může ústav vyprostiti jedině stavbou vlastní budovy... Dámský Odbor Národní Jednoty má již krásné stavební místo. Je to jižní svah vlastních pozemků ve výměře asi třiceti měř na čerstvém vzduchu s velmi pěknou vyhlídkou na město a do lesnatých údolí. Nebyla k tomu cesta. Před několika dny koupili jsme my manželé Píčmanovi na své jméno za šest tisíc korun na hlavní silnici ležící domek, za nímž táhne se zahrada devatenácti metrů široká zrovna do středu stavebního místa. Tato koupě jest první krok ke skutečné stavbě, která se více zadržeti nedá...

Jak již bylo uvedeno, budov, kde "Světlá" do roku 1923 působila a které sloužily teoretické a praktické výuce a jako penzionáty, byla celá řada: hlavní budova škol Světlá na náměstí, tzv. Bergrův dům v Komenského ulici, statek na Horním Městě, Trochtova vila na Ostrůvku, domy "U Šašků", "U Černíků", "U Roučků" aj.

Školy "Světlá" byly v roce 1922 zestátněny, jejich umístění ale nadále zůstalourčujícím problémem. Dosavadní školní budova, umístěná na náměstí (na tomto místě dnes stojí budova České spořitelny), již dávno nevyhovovala.

Schody v budově jsou dřevěné, velmi opotřebované, chodby jsou nevlídné...Žákyně pětiměsíčního rodinného kurzu šití se učily v baráku u řeky, přes dvůr vzadu. Na zimu se kladla na cestu k této chaloupce prkna... Roční rodinná škola byla letos v domě vedle obecné školy v ulici z náměstí k bráně. Již zvenčí nepůsobila úhledným dojmem...

Konečně! Po intervencích na "nejvyšších místech", jak uvádí školní kronika, podařilo se zajistit potřebné finanční prostředky a 15. srpna 1922 se začalo stavět na pozemcích škol na Horním Městě. Stavba postupovala velmi rychle, o tom ostatně referoval i místní tisk:

Stavba budovy Stavebního družstva "Světlá" ve Velkém Meziříčí pokročila již tak daleko, že nyní před vánocemi jest již i s vedlejším domem, který k ní patří, pod střechou. Nyní již uvnitř obou budov kladou se schody. Stavbu provádí společnost: J. Václavek, stavitel z Brna, J. Fischer, stavitel z Velkého Meziříčí a J. Hemala, stavitel z Křižanova. Tato společnost přes mnohé překážky, jmenovitě špatné a rozmoklé cesty, za krátkou dobu přivedla tak rozsáhlou stavbu k zevnímu zakončení, ačkoliv základy začaly se kopati teprve 15. srpna t. r. Návrh na budovy provedl p. architekt J. Václavek z Brna. Lidé při stavbě zaměstnaní, jako dělníci, zedníci, tesaři i nádeníci až na 7 byli z města a nejbližšího okolí. Také práce řemeslníků budou skoro vesměs provedeny od místních živnostníků.

Podařilo se! 31. srpna 1923 byly provedeny kolaudace a nový školní rok 1923/24 začala "Světlá" již ve svém. Ve "Velkomeziříčsku" se pak dočteme:

Školský spolek "Světlá" oslavil 8. září t. r. začátek vyučováním vlastních, nově postavených budovách. K oslavě té dostavily se všecky význačnější osobnosti místní i okolní, jakož i rodiče mnohých chovanek, které přijely z dálných krajů naší republiky, aby se zdokonalily pro praktický život. Slavnost konala se v aule nové budovy, která pojme asi 200 osob. Místnost sama působí na příchozího příjemným dojmem, ač postrádala jakékoliv výzdoby. Jen na tribuně umístěn byl malý stolek, ozdobený bílými květinami, nad nimiž visel obraz zvěčnělé paní Píčmanové, spoluzakladatelky "Světlé". Slavnostní schůze zahájena byla předsedkyní školského spolku "Světlá", paní Svobodovou, vdovou po řed. velkost. V kratší uvítací řeči projevuje radost nad tím, že po dlouhých útrapách podařilo se vybudovat dílo tak dokonalé.

Slova ujímá se pak Dr. Píčman, vlastní tvůrce a budovatel "Světlé". Není to však dnes ten ustaraný Dr. Píčman, kterého vídáme choditi městem s hlavou sklopenou, stále přemýšlející, a brzy tu, brzy onde starostlivě rady a pokyny udílející. Jako mladík vyhoupne se na připravenou tribunu, aby pověděl přítomným vznik a budování této jedinečné školy v bývalé říši rakousko-uherské...Nejtěžší byl ovšem ten počátek, když v prvním roce trvání neměly chovanky ani stolu, aby si mohly na něm napsat dopis, takže jeden otec vzal svoji dcerku domů, když mu v dopise sdělila, že dopis ten píše na židli a klečí při tom na podlaze. Jiné překážky spočívaly v tom, že tehdejší rakouští ministři byli Němci a českým školám nepřáli. A tu zase to byl Dr. Píčman, který svojí neúnavnou energií a také vlivnými známostmi, v přední řadě však svými právnickými vědomostmi, které se zvláště při všech těch podniknutých intervencích osvědčily, potřebné podpory docílil...Se zvláštní pozorností sledován byl výklad Dr. Píčmana o tom, jak líčil případ, když v největší tísni pro nedostatek peněžních prostředků nevěděli si rady, když na dveře zaklepal děkan P. Pernica, dávaje Dr. Píčmanovi hrst svinutých bankovek, aby mohla býti škola udržena, a na druhý den na to dostal p. rada Pernica – exekuci na daně. Řečník z vděčnosti vzpomíná všech přátel a příznivců, jichž blahovůlí bylo umožněno postaviti školu "Světlou"... Konečně s velkým rozechvěním vzpomíná Dr. Píčman své milé choti, která svojí vzácnou povahou, organizačním talentem, laskavostí ke každému a dobrosrdečností byla jeho pravou rukou a pomohla ústav tak na dnešní výši vybudovat...

"Nová Světlá" se stává novou dominantou města a trvalým pomníkem JUDr. Adama Píčmana:

JUDr. Adam Píčman, advokát a zakladatel škol Světlá ve Velkém Meziříčí. Veliké dílo vykonal a městu Velkému Meziříčí zůstavil založením a vybudováním dívčích škol Světlá. Krásné budovy nad městem se vypínající zůstanou provždy pomníkem jeho tvůrčího ducha, energie a houževnatosti...

Stavební ruch ovšem nikdy nekončí. V dalších letech, desetiletích se Světlá úspěšně rozvíjí, roste. Světlušek přibývá a budovy brzy nestačí. Z meziválečných let připomeňme přístavbu školní budovy se 14 třídami, 3 školními kuchyněmi a dvoranou z roku 1928, v roce 1933 je postavena tělocvična.

Dne 11. listopadu t. r. odevzdána byla novostavba "Světlé" – čtvrtá ta budova, pnoucí se tam na kopci pod Sýpkami – účelů výchovným a naukovým. Stalo se tak v rámci místních oslav desetiletí naší republiky... Kdo až do letoška sestupoval s návrší od hejtmanova kříže dolů k Velkému Meziříčí, viděl mezi budovami škol "Světlé", rozkládající se na stráni na levé straně zeti prázdnou prostoru a odnášel si jistě dojem, že tam v té mezeře něco schází. Mezera ta přímo bila do očí, a což je zajímavé – odpovídala i mezeře v organisaci škol "Světlé", které neměly ani potřebných učíren s vedlejšími místnostmi, ani dostatečně prostorné dvorany pro společná vystoupení. Letos ta mezera i v prostoru, kde stojí "Světlá", i v její organisaci zmizela. Prázdné místo vyplněno bylo mohutnou budovou, věnovanou výhradně téměř účelům školským, s překrásnými učírnami a prostornou vzdušnou i světlou dvoranou...

Z doby relativně nedávné pak připomeňme novou přístavbu z roku 1987 (Nová budova) a novou jídelnu (2001), postupnou modernizací prochází celá škola a domov mládeže (plynofikace, nová okna, počítačové učebny, učebny pro odbornou výuku, posilovna aj.).

Pamětní desky umístěné v roce 1926, kdy si "Světlá" připomínala 25 let od svého založení, nad vchodem do první budovy „Světlé" (dnešní domov mládeže), nám naštěstí nedovolí ani v dnešní uspěchané a "pragmatické" době zapomenout:

20. června 1926 v paměť 25letého trvání "Světlé", pro niž vlastní budovy vystavěny r. 1923 zásluhami školského spolku "Světlé"; městské rady, obecního zastupitelstva, obecní spořitelny města Velkého Meziříčí, zemského výboru moravského, ministerstva soc. péče, veřejných prací a financí.

Především nám však uchovávají ideu zakladatelů "Světlé" manželů Píčmanových, kterou vložili do "základního kamene" své Světlé a která neztratila nic na své naléhavosti:

Světlá

buď chrámem mravnosti, lásky, vědění a práce,

vítězstvím ducha nad hmotou.


Fotografie z historie školy:Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí - "Zemědělská škola "


Ředitelky a ředitelé „Zemědělské školy“ v letech 1867–2023

Karel Všetečka1867–1873Rolnická škola
Jan Hoch1873–1909
Václav Myslivec1909–1923
Ludvík Žváček1923–1939
Dr. Ing. Václav Raštica1939–1940
Ing. Alois Doležel1940–1956Rolnická škola a Zemědělská mistrovská škola
Ing. Jaroslav Kadlec1956–1958Zemědělská mistrovská škola a odborné učiliště
Ladislav Veleba1958–1960
Ing. Jaroslav Kadlec1960–1965
Ing. Ladislav Caha1965–1992Střední odborné učiliště
Ing. Alena Vodová1992–2012od 1. 7. 2006 Střední škola řemesel a služeb
Mgr. Milan Veber2012–2014Střední škola řemesel a služeb
Mgr. Marie Lena Paľovová2011–dosud

Od 1. 7. 2014 Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

1867 21. října byla na statku v Osové otevřena rolnická škola a zřízen internát.Roční školné stálo 6 zlatých a stravování 8 zlatých
1868/69 V tomto školním roce již začala výuka ve Velkém Meziříčí. Město poskytlo zahradu a 2 místnosti v tehdejší hlavní škole na náměstí
1873 Byl zakoupen dům č.395 na Hornoměstské ulici a učiněn konec stěhování školy. Za pomoci statku (?) byla vystavěna nynější budova
1885 Učitelé byli převedeni jako řádní zaměstnanci do zemské správy
1902 Škola získala charakter veřejného vyučovacího ústavu
1906 Probíhá výstavba prostorné dílny a je zakoupena stodola pro ukládání sklizených plodin
1910 Byla zakoupena druhá stodola, rozšířena stáj pro hovězí dobytek, přistavěna konírna a prostory pro vepřový dobytek
1938 Škola byla postátněna a majetek školy i statku byl převzat do státního vlastnictví
1944 Německá armáda částečně školu obsadila a vyučování bylo zastaveno (?přesně)
1945 Hospodářské budovy utrpěly škody při bombardování a začal se budovat nový statek
1948 9.července končí výuka v dvouleté celoroční rolnické škole a pokračuje v jednoroční výběrové internátní škole
1950 Probíhá sloučení hospodyňské školy se školou rolnickou
1952-56 Ve škole jsou organizovány odborné kurzy a školení krajského a celostátního významu. Proškoleno bylo 700 pracovníků
1966 Škola se stala samostatným odborným učilištěm a prakticky doznívá poslání zemědělských mistrovských škol
1966/67 Na škole byl zaveden dvouletý obor chovatel-mechanizátor.Odborný výcvik tvoří 50% výuky a vyučování probíhá v nové budově. V budově bývalé hospodyňské školy je umístěn internát.
1980 Probíhají první maturity – SŠP (?) se zaměřením na živočišnou výrobu
1985 Zaměstnanci a žáci školy se podíleli na zachraňovacích akcích při povodni.21.května po desáté hodině dopolední se hladina vody v řece Balince zvedla více než o 3 metry
1986 1.září bylo vyučování zahájeno v nové školní budově
1987 Uskutečnila se delimitace zemědělské půdy a materiálního vybavení na okolní zemědělská družstva
1990 Byla rozšířena výuka o obory potravinářské – řezník, pekař
1991/92 Byla otevřena rodinná škola stupňovitého uspořádání. Dvou a tříletý stupeň – zakončený závěrečnou zkouškou a čtyřletý – ukončený maturitní zkouškou
1996/97 Rozhodnutím ministerstva školství rodinná škola postupně přichází do útlumu
2006 Změna názvu školy na Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí