Historie školy

Rok 2014 - sloučení škol

Na základě rozhodnutí Kraje Vysočina dochází k 1. 7. 2014 ke sloučení škol:

  • Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
  • Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

Ke stejnému datu dochází ke změně názvu přejímající školy, kterou je Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, na: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí.HŠ Světlá a OA a SŠŘS Velké Meziříčí

Historie SvětláSvětlá byla založena v roce 1901 jako odborná škola pro ženská povolání. Název školy byl vyjádřením úcty ke spisovatelce Karolíně Světlé, která bojovala v minulém století za emancipaci žen.

V roce 1923 byla postavena první budova Světlé. V roce 1928 se uskutečnila rozsáhlá přestavba se 14 třídami, třemi kuchyněmi a dvoranou. V roce 1928 byly na Světlé zahájeny vyučovací hodiny v oborech pro vzdělávání učitelek domácích nauk. Ve školním roce 1938/1939 bylo na Světlé zapsáno 548 žákyň z celé republiky a 16 z ciziny.

Po 2. světové válce se mění orientace školy. Vyučování se zaměřuje na veřejné stravování. Na konci 40. let se mění  název na Vyšší školu výživy a brzy na to vzniká Škola společného stravování. Dochází ještě k jedné změně. Na škole původně výhradně dívčí se ve školním roce 1950/1951 objevují první chlapci.

Pohled na historii školy naznačuje, že jsme školou s dlouholetou tradicí. Během několika desítek let vychovala Světlá velký počet vzdělaných a po odborné stránce dokonale připravených absolventů, z nichž mnozí se úspěšně uplatnili a uplatňují ve své profesi.

Od roku 1996 přechází škola na čtyřletý studijní obor hotelnictví a turismus. Vedle teoretických a praktických odborných předmětů, předmětů všeobecně vzdělávacích je značná pozornost věnována výuce 2-3 cizích jazyků. Studium je zakončeno zkouškou s možností pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole. Škola zajišťuje v dostatečné míře studentům tříměsíční zahraniční praxi ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Řecku, Španělsku a na Slovensku, měsíční zahraniční stáže v Německu, Rakousku.SŠŘS Velké Meziříčí

Ředitelé školy


Karel Všetečka 1867 – 1873 Rolnická škola 
Jan Hoch 1873 – 1909 
Václav Myslivec 1909 – 1923 
Ludvík Žváček 1923 – 1939 
Dr. Ing. Václav Raštica1939 – 1940
Ing. Alois Doležel1940 – 1956Rolnická škola a Zemědělská mistrovská škola
Ing. Jaroslav Kadlec1956 – 1958Zemědělská mistrovská škola a odborné učiliště
Ladislav Veleba1958 – 1960
Ing. Jaroslav Kadlec1960 - 1965
Ing. Ladislav Caha1965 – 1992Střední odborné učiliště
Ing. Alena Vodová1992 – 2012od 1.7.2006 Střední škola řemesel a služeb
Mgr. Milan Veber2012 – 2014Střední škola řemesel a služeb
Mgr. Marie Lena Paľovová
2011 – dosud


1867 21. října byla na statku v Osové otevřena rolnická škola a zřízen internát.Roční školné stálo 6 zlatých a stravování 8 zlatých
1868/69 V tomto školním roce již začala výuka ve Velkém Meziříčí. Město poskytlo zahradu a 2 místnosti v tehdejší hlavní škole na náměstí
1873 Byl zakoupen dům č.395 na Hornoměstské ulici a učiněn konec stěhování školy. Za pomoci statku (?) byla vystavěna nynější budova
1885 Učitelé byli převedeni jako řádní zaměstnanci do zemské správy
1902 Škola získala charakter veřejného vyučovacího ústavu
1906 Probíhá výstavba prostorné dílny a je zakoupena stodola pro ukládání sklizených plodin
1910 Byla zakoupena druhá stodola, rozšířena stáj pro hovězí dobytek, přistavěna konírna a prostory pro vepřový dobytek
1938 Škola byla postátněna a majetek školy i statku byl převzat do státního vlastnictví
1944 Německá armáda částečně školu obsadila a vyučování bylo zastaveno (?přesně)
1945 Hospodářské budovy utrpěly škody při bombardování a začal se budovat nový statek
1948 9.července končí výuka v dvouleté celoroční rolnické škole a pokračuje v jednoroční výběrové internátní škole
1950 Probíhá sloučení hospodyňské školy se školou rolnickou
1952-56 Ve škole jsou organizovány odborné kurzy a školení krajského a celostátního významu. Proškoleno bylo 700 pracovníků
1966 Škola se stala samostatným odborným učilištěm a prakticky doznívá poslání zemědělských mistrovských škol
1966/67 Na škole byl zaveden dvouletý obor chovatel-mechanizátor.Odborný výcvik tvoří 50% výuky a vyučování probíhá v nové budově. V budově bývalé hospodyňské školy je umístěn internát.
1980 Probíhají první maturity – SŠP (?) se zaměřením na živočišnou výrobu
1985 Zaměstnanci a žáci školy se podíleli na zachraňovacích akcích při povodni.21.května po desáté hodině dopolední se hladina vody v řece Balince zvedla více než o 3 metry
1986 1.září bylo vyučování zahájeno v nové školní budově
1987 Uskutečnila se delimitace zemědělské půdy a materiálního vybavení na okolní zemědělská družstva
1990 Byla rozšířena výuka o obory potravinářské – řezník, pekař
1991/92 Byla otevřena rodinná škola stupňovitého uspořádání. Dvou a tříletý stupeň – zakončený závěrečnou zkouškou a čtyřletý – ukončený maturitní zkouškou
1996/97 Rozhodnutím ministerstva školství rodinná škola postupně přichází do útlumu
2006 Změna názvu školy na Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí