Nástavbové studium Podnikání

Kód: 64-41-L/51

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025


Studujte atraktivní obor Podnikání na střední odborné škole ve Velkém Meziříčí

Nástavbové studium s maturitou Podnikání vám prohloubí znalosti, které jste získali ve tříletém učebním oboru. Je zaměřeno především na oblast administrativně-ekonomickou s cílem připravit vás na veškeré podnikatelské aktivity.

Profil absolventa oboru Podnikání

Nástavbový obor Podnikání vás připraví pro dráhu podnikatele, majitele firmy či vlastníka společnosti. Budete schopni samostatné činnosti v oblasti manažerské a marketingové, v oblasti finančního hospodaření, jako je např. účetnictví, cenová tvorba a daňová agenda, a také v oblasti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich zpracováním.
Nedílnou součástí odborného vzdělání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se můžete ucházet o studium na vysokých školách, zejména na ekonomických či podnikatelských fakultách.


Ke stažení:

Europass (CZ)

Europass (EN)

ŠVP Podnikání

Student oboru Podnikání během školních prací

Uplatnění absolventa oboru Podnikání

Absolvováním tohoto oboru se z vás stanou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Po ukončení přípravy v oboru, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a absolvování příslušné praxe můžete samostatně vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

Získané znalosti a dovednosti uplatníte při řízení vlastní firmy i v zaměstnaneckém poměru především v té profesní oblasti, které jste se věnovali v rámci předchozího učebního oboru, jehož výstupem byl výuční list.


Co ovládá absolvent oboru Podnikání

 • praktické využívání poznatků z účetnictví, vyhotovení účetních dokladů, jejich oběh a likvidaci, zhotovení účetní uzávěrky
 • vytvoření písemností z oblasti obchodní a propagační
 • dodržování předpisů v oblasti hygieny, bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic
 • orientace v otázkách řešení reklamací zákazníků
 • projednávání a přijímání objednávek od zákazníků
 • ovládání postupu při založení podniku
 • rozlišování jednotlivých forem podnikání, orientace v jednotlivých podnikových činnostech, ovládání zdrojů financování a funkci peněz
 • orientace v tržní ekonomice, na trhu práce, v podnikatelské činnosti
 • tvorba a fungování marketingového mixu – propagace firmy, reklama, průzkum trhu
 • tvorba písemností v oblasti obchodní, společenské a občanské
 • manipulace s písemnostmi, organizace administrativní činnosti
 • práce s informacemi a informačními zdroji, využívání prostředků informačních a komunikačních technologií
 • práce s PC, využívání internetu a dalších zdrojů informací
 • komunikace v cizím jazyce


Jak to u nás chodí


Vezmi svou budoucnost pevně do rukou s maturitním oborem Podnikání na střední odborné škole ve Velkém Meziříčí.

  Máte nějaký dotaz? Napište nám!